LSS samverkansgrupp bildad

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en av de absolut framgångsrikaste lagarna, såväl nationell som internationell. Denna rättighetslag har i flera år varit föremål för olika attacker utan att politiker och i slutändan staten med kraft förhindrat denna urholkning. Rättighetslagen är en stark grund för personer med funktionsnedsättning för att uppnå goda levnadsvillkor och målet ett samhälle för alla.

Sverige manifesterar med många fina ord och lagar en vilja till ett arbete för jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla personer med funktionhinder. Trots detta har svensk funktionshinderpolitik under de senare decennierna tappat mer och mer sin ideologiska plattform. Denna ideologiska grund lyckades samhället i sin helhet att uppnå i anslutning till förarbetena till rättighetslagen LSS.

Tyvärr arbetar många starka samhällssektorer på ett sätt som motverkar LSS krav och ambitionen och därmed motarbeta rättighetslagstiftningen och den trygghet som är formulerad i lagen för de grupper som ingår i LSS personkrets. Idag sätts mycket fokus på ekonomi och den ideologiska plattformen med en framtidsvision för utveckling av funktionshinderpolitiken lyser med sin frånvaro.

I det senaste direktivet till en ny LSS-utredning är i praktiken fokus på ekonomiska mål med avsaknaden av en framtidsvision för att utveckla LSS. Direktiven åsidosätter krav på ett grundläggande ansvar och även att inom varje ansvarsområde ska man leva upp till de nationella målen samt FN-konventionen som Sverige har ratificerat. 

För att möta den bristande ideologin inom olika sektorsområden och kommittédirektivens ekonomiska tänk har på initiativ från FUB Umeå bildats i Västerbotten en samverkansgrupp som vill omfatta alla föreningar med medlemmar inom LSS personkrets och även de föreningar som stödjer vårt gemensamma arbete.
 
Samverkansgruppen vill i anslutning till nya LSS-utredningen i sitt gemensamma arbete med fokus på ideologi kunna åstadkomma följande:
• Att påverka våra lokala politiker och skapa förståelse för rättighetslagen LSS och dess intentioner.
• Att påverka media lokalt och om möjligt även på en nationell nivå - alltså en opinionsbildning i sin helhet.
• Se till att Handikappförbunden och våra organisationer på olika nivåer lokal, läns och centralt intar en mobiliserande och aktiv roll istället för en defensiv roll inför denna utredning.
• Direkt påverka utredningen med olika material/fakta.
• Diskutera hur motverka alla lokala beslut som motsätter sig LSS oavsett kommun, Försäkringskassan eller andra organ.
• Se till att forskarna inom funktionshinderområdet tar/får en aktiv roll på olika plan.

En grundpelare i detta samarbete är att varje förening bibehåller sin autonomi och arbetar för sina ”hjärtefrågor”. Detta hindrar inte att vi i gruppen höjer ambitionsnivån och prioriterar vårt arbete som har sin utgångspunkt i ett samhälle för alla med krav på alla människor lika värde och rätten att utifrån sina förutsättningar leva som alla andra samhällsmedborgare.

De 10 föreningar som ingår i denna samverkansgrupp är:
Afasiföreningen, Autism & Aspergerföreningen, Demensföreningen,
DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder),
FUB (För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning),
Hjärnkraft (Hjärnskadeföreningen), Hjärt- och lungsjuka, Hjärtebarnsföreningen, Parkinsonförbundet och RBU (Rörelsehindrade barn & ungdomar).

Vid eventuella frågor vänligen vänd dig till, kontaktperson för denna samverkansgrupp, Abbas Haghjo via abbas.haghjo@gmail.com.
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten