Verkar för att länet och regionen arbetar efter de strategier och mål som anges för hela befolkningen

Mari Johansson, Camilla Björnehall, Marianne Sandström och Gun Ingvarsson

 Insikten om att Region Västerbottens målsättning Världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020 inte kommer att nås motiverade Hjärnkraft Västerbotten och Neuro Västerbotten att söka påverkansbidrag från Funktionsrätt Västerbotten.
 
Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos organisationens styrelse för att genomföra den.
Kriterierna för att få bidraget är att minst två föreningar går samman och att idén kan bidra till att utforma och skapa det samhälle vi lever i och den vård och omsorg vi har rätt till.

Hjärnkraft Västerbotten och Neuro Västerbotten har tagit vara på möjligheten att söka bidraget. Samverkansprojektet har namnet God och jämlik hälsa på lika villkor även för personer med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Arbetet vilar på två ben, anhöriga och egenvård träning/ rehabilitering.

Föreningarna vill verka för att länet och regionen arbetar efter de strategier och mål som anges för hela befolkningen. Efter mångårigt samarbete vet de att så är det inte i dagsläget för medlemmarna och deras anhöriga.
- Det vi fokuserar på i arbetet är två av de viktigaste faktorerna för god hälsa
  • Att tillgodose rörelsebehovet och behovet av fysisk aktivitet/träning vilket påverkar fysiskt- psykiskt- socialt och ekonomiskt mående.
  • Anhörigas situation, goda relationer, socialt stöd och ekonomin, säger Gun Ingvarsson från Hjärnkraft Västerbotten som tillsammans med Marianne Sandström från Neuro Västerbotten har skrivit ansökan på uppdrag av sina föreningar.

Initiativet att söka bidraget kommer ur insikten att Region Västeterbottens målsättning Världens bästa Hälsa och världens friskaste befolkning år 2020, ett mål som även kommunen stödjer, inte kommer att nås eftersom personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga inte ges samma förutsättningar som övriga medborgare att tillgodose sina rörelsebehov.

- Regionen har gjort riktade motions och träningssatsningar till riskgrupper i syfte att förebygga vissa sjukdomar. Vi anser att personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utgör en dubbel riskgrupp. Risken är mycket stor att man kan drabbas av samma välfärdssjukdomar som friska medborgare dessutom är träning/motion för många den enda bromsmedicinen för att bibehålla sin funktionsnivå och inte försämras, säger Gun Ingvarsson och fortsätter:

Den rehabilitering som kommunen sedan 2013 tagit över täcker inte det behov som finns. I stället omvandlar kommunens rehabaktörer individuellt utformade program till egenvård vilket innebär ett ännu större ansvar på anhöriga.
Om de som har egen skada eller sjukdom och deras anhöriga får bättre förutsättningar och rätt stöd leder det till bättre upplevd hälsa för berörda personer. Det här borde vara en vinn-vinn-situation även för kommunerna och Region Västerbotten då ökad trygghet och bättre mående leder till minskade sjukvårds- och omvårdnadskostnader.

Forskning visar att dålig hälsa är mer än 10 gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än den övriga befolkningen men enligt Folkhälsoinstitutet går det att göra någonting åt den.

 Från rapporten:
- Samhället måste satsa mer för att dessa personer ska få möjlighet till bättre hälsa det vill säga att må bättre. Det behövs fler träningsanläggningar som är anpassade för funktionshindrade enligt Jan Lexell, professor i rehabmedicin.
- Ge personer med funktionshinder ekonomiskt stöd, exempelvis i form av årskort till gym.

Föreningarna vill med stöd av de sökta pengarna göra insatser för att:
•  Följa upp hur kommunerna tillämpar egenvårdsbegreppet/ Socialstyrelsens riktlinjer och hälso- och sjukvårdens stöd och uppföljning samt hur Sveriges kommuner och landsting tolkar ansvarsfrågan när personal utför bedömd egenvård.
• Följa upp kommunernas ansvar att ge anhöriga stöd enligt SOL kapitel 3 paragraf 10 (från 2005) och landstingets/ Regionen Västerbottens satsning på anhöriga inom Hälsa2020. Vi anser att det behövs en gemensam satsning som förbättrar anhörigas livssituation, som bla ger anhöriga ökad respekt och minskade risker för onödig ohälsa. En god förebild är Sörmland som har en länsgemensam strategi för anhöriga, Anhöriga som resurs – Stöd till anhöriga.
• Verka för bättre träningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Arbete pågår inom alla projektets delar parallellt via digitala plattformar.

Samordnare för projektet är Gun Ingvarsson, Hjärnkraft tillsammans med Mari Johannson, Neuro.
Gun ansvarar också för området anhöriga tillsammans med Birgitta Liontaki och Margareta Fredriksson, Hjärnkraft.
Marianne Sandström NEURO, samordnar området träning, egenvård och rehabilitering.

I arbetet finns också Funktionsrätt Västerbotten och ABF Västerbotten som stöd.
Resurser hos Funktionsrätt Västerbotten
Camilla Björnehall, kontakt och samverkansresurs
Åsa Natanaelsson, ekonomi
Resurs från ABF Västerbotten
Katharina Eriksson, kontakt och samverkansresurs
 
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten