Svar från Centerpartiet

Centerpartiet Logotyp

Samverkan och bidrag till funktionshinder och patientrörelsen

Hur ser ni på samverkan med funktionhinder- och patientrörelsen idag och hur önskar ni att den ser ut och fungerar i den nya organisationen Region Västerbotten?

Svar:

 I dag ligger samverkan i de så kallade FoP nämnderna. Vad vi erfar har det hittat formerna och fungerar. I den nya organisationenkommer lokalt samråd att ligga på de tre geografiska fullmäktigeberedningarna och länssamråd i ett utskott under hälso och sjukvårdsnämnden. Vi kommer att följa utvecklingen av den nya organisationen noga för att försäkra oss om att samverkan inte försämras.

 

Hur ser ni på dagens bidragssystem till funktionhinder- och patientrörelsen och hur vill ni att det ska se ut i framtiden?

Svar:

Centerpartiet har valt att lägga en större satsning än regeringen på civilsamhället som helhet, 160 miljoner kronor per år, där ingår funktionshinderorganisationerna. Vi vill även införa avdragsrätt på gåvor vilket sänker skatteintäkterna med 250 miljoner årligen, till förmån för den här typen av organisationer. Centerpartiet lägger därtill ökade resurser för människor med funktionsnedsättning på andra budgetposter i vår budget än statsbidrag till funktionshindersorganisationerna. Vi lägger ökade resurser t.ex. med en specifik satsning på LSS med 700 miljoner kronor per år.

 

Region Västerbotten

Vilka är Region Västerbottens största utmaningar i framtiden och vad vill ditt parti fokusera på?

Svar:

Centerpartiet ser samverkan mellan kommuner och region/landsting som en knäckfråga om vi ska klara välfärdsuppdraget.

Kompetensförsörjning i offentlig verksamhet och näringslivet är också avgörande. Region Västerbotten måste vara en attraktiv region att bo och arbeta i här har alla organisationer en roll.

 

Vårdgarantin

Västerbotten var bland de sämsta länen/regionerna i Sverige kopplat till Vårdgarantin 2017. Vad önskar ditt parti göra för att Västerbotten ska nå vårdgarantin?

Svar:

Den nationella satsningen på en kömiljard är en del. Dessutom vill Centerpartiet införa fast läkarkontakt i primärvården och göra det möjligt att starta hälsocentraler med ett mindre uppdrag för att öka tillgängligheten och minska belastningen på sjukhusvården

 

Patientlag eller Patienträttighetslag

Hur vill ditt parti arbeta för att införliva Patientlagen som inte har fått genomslag, snarare det motsatta? Hur ställer sig ditt parti till en ny lag där patienten har rättigheter som patient, en patienträttighetslag?

Svar:

Sverige hamnar långt ner i jämförelse med andra OECD-länder vad gäller patienternas upplevelse av information och delaktighet i vården. En utvärdering av Myndigheten för Vårdanalys visar att den patientlag som infördes 2014 med syfte att stärka patientens ställning i vården haft liten effekt. Vi vill därför stärka patientens rätt genom ökat inflytande, mer självbestämmande och bättre information. Snarare än att införa en helt ny lag, vill vi stärka och utvidga patientlagen och ge alla människor rätt att välja slutenvård i hela landet. Utökade möjligheter att välja vårdgivare oberoende av landstingsgräns stärker såväl patientmakten som förutsättningarna för en mer likvärdig hälso- och sjukvård. Patienterna behöver dessutom få bättre information om vårdens kvalitet och tillgänglighet. Därför vill vi utveckla 1177 till en nationell portal där man som patient enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten