"Koden" för samverkan

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Det grundläggande syftet med "koden" är att underlätta och skapa en bra miljö för samverkan. Detta görs genom att definiera ett antal principer, riktlinjer, verktyg och mekanismer för samråd.

Alla parter vinner på samverkan och "koden" ger möjlighet till en gemensam terminologi och referensram för frågor som rör föreningslivets delaktighet i politiska beslutsprocesser. Koden är, utöver ett verktyg för praktisk samverkan, ett verktyg för att analysera hur involverad föreningslivet är i en politisk process och för att planera framtida processer.

"Koden" ska kunna användas av alla idéburna organisationer (till exempel frivilligorganisationer, ideella organisationer, föreningar, stiftelser och andra intressebaserade organisationer) på alla nivåer – europeisk, nationell, regional och lokal nivå. På motsvarande sätt ska den vara ett verktyg för riksdag, regering, myndigheter och offentlig förvaltning på regional och kommunal nivå.

EU anser att idéburna organisationer har en central funktion i deltagandeprocessen i ett öppet och demokratiskt samhälle genom att dessa organisationer involverar och omfattar många män¬niskor. Dessa idéburna organisationers kärnverksamheter är inriktade på att främja värden som social rättvisa, mänskliga rättigheter, demokrati och rätts¬säkerhet. Inom dessa områden verkar idéburna organisationer för den goda saken och för att förbättra människors livssituation. Europarådet såg och upplevde brister i hur samverkan sker och organiseras med dessa organisationer och med det som bakgrund beställdes verktyget som idag är ”Koden” av INGO-konferensen (Konferensen för icke statliga organisationer). Koden har även erkänts av ministerrådet och parlamentet.

Funktionsrätt Västerbotten har för avsikt att använda ”koden” vid all form av samverkan för att skapa en tydligare röd tråd i organisationen, kvalitetssäkra samverkan och för att möjliggöra uppföljning.

"Koden" i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

"Kodens" matris för medverkan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vid frågor eller funderingar och önskemål om föreläsning eller material var vänlig och kontakta Funktionsrätt Västerbottens kansli:

Funktionsrätt Västerbotten
Storgatan 76
903 33 UMEÅ
Telefon: 090-70 66 00
Telefax: 090-70 66 16
E-post: info@ac.hso.se
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten